Leveringsvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de huishoud shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de huishoud shop
worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de huishoud shop
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@dehuishoudshop.nl


2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de huishoud shop
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de huishoud shop dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen


3.1 Alle aanbiedingen van de huishoud shop zijn vrijblijvend en de huishoud shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten


3.3 De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. Kleur van de geleverde artikelen zou enigszins kunnen afwijken.


4. Retourzendingen


4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten krijgt u retour. Voorwaarde voor retour zenden van de spullen is dat we hierover worden bericht binnen 3 dagen na ontvangst!
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij de huishoud shop worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De kosten voor retourzendingen en ook de kosten die gemaakt zijn om het pakket te versturen zijn voor rekening van de klant. Bij terug betaling van een aankoopbedrag gaan wij uit van de werkelijke verzendkosten volgens de voorwaarden van TNT en niet van de korting die wij standaard geven op de verzendkosten. U krijgt dus het aankoopbedrag minus de werkelijke TNT verzendkosten retour.


4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 5 dagen melden per e-mail aan de huishoud shop onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. de huishoud shop zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.


4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt de huishoud shop
zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of in het geval het artikel niet vervangen kan worden het betaalde bedrag te retourneren. de huishoud shop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.


4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@dehuishoudshop.nl
zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen en Incassokosten


5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is dient betaling vooraf plaats te vinden.
Na ontvangst van uw orderbevestiging dient het aankoopbedrag, vermeerderd met de verzendkosten,overgemaakt te worden op ons rekeningnummer, onder vermelding van uw naam en adres.

5.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de huishoud shop
aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

5.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Huishoudshop en de verplichtingen van de consument jegens de huishoud shop onmiddellijk opeisbaar.

5.6 de huishoud shop heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. de huishoudshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Huishoudshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.7 Indien de consument na het versturen van aanmaning in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen blijft, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

5.8 Indien de huishoudshop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

5.10 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

6. Levering


6.1 De door de huishoud shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


6.2 Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


6.3 Onze pakketten worden bezorgd door TNT Post. Derhalve zijn de leveringsvoorwaarden van TNTPost van toepassing. De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Extra kosten voor snelgoed, expresse of postpakketzendingen worden steeds in rekening gebracht.

6.4 U krijgt van De Huishoudshop een e-mail wanneer uw pakket verwerkt is. Hierin staat dat het pakket binnen enkele dagen bij u afgeleverd zal worden. Indien er geen pakket aangeboden wordt binnen 2 weken vanaf het tijdstip van deze ontvangst van deze mail dient u contact op te nemen met info@dehuishoudshop.nl. Doet u dit niet vervalt uw recht op aanspraak op het pakket indien dit niet meer te achterhalen valt.

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de huishoud shop
verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid


8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u de huishoud shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de huishoud shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren


8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven dagen na aflevering aan de huishoud shop te retourneren. Voorwaarde voor retour zenden van de spullen is dat we hierover worden bericht binnen 3 dagen na ontvangst! Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en de kosten voor heenzending van het pakket voor uw rekening komen.

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook heeft geweigerd of niet heeft afgehaald op het postkantoor en het pakket daardoor retour wordt gezonden aan De Huishoudshop zijn alle gemaakte verzendkosten uw rekening. In dit geval gaan wij uit van de werkelijke verzendkosten volgens de voorwaarden van TNT en niet van de korting die wij standaard geven op de verzendkosten.

8.5 De Huishoudshop is niet verantwoordelijk voor het verkeerd bezorgen van een pakket ten gevolge van een verkeerde adressering indien u deze adressering zelf heeft opgegeven. De door u opgegeven adressering staat op uw bestelbevestiging die u ten alle tijden goed dient te controleren op eventuele fouten.

9. Elektronische communicatie en bewijs


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en de huishoud shop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is de huishoud shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de huishoud shop.


9.2 De administratie van de huishoud shop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de huishoud shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de huishoud shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de huishoud shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen


11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de huishoud shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de huishoud shop
vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


11.2 de huishoud shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Retourbeleid / Herroepingsrecht