Disclaimer

  1. Onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina van dehuishoudshop.nl. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties en prijzen op onze website.
  3. dehuishoudshop.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. desondanks kan dehuishoudshop.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.
  4. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dehuishoudshop.nl.
  5. dehuishoudshop.nl is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
  6. In geen enkel geval is dehuishoudshop.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.
  7. dehuishoudshop.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.
  8. De website kan worden herzien, tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
  9. Zet- en druk- en prijsfouten voorbehouden.